WYSOKOŚĆ SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ OKRĘGOWEJ NA ZAGOSPODAROWANIE
I OCHRONĘ WÓD NA 2022 ROK

Składka pełna
1Składka podstawowa pełna230,00
2Składka dla:150,00
• Odznaczonych Srebrną Odznaką PZW •
• Młodzieży szkolnej i studentów w wieku od 16 lat do 24 lat •100,00
• Strażników SSR działających na wodach okręgu PZW w Poznaniu posiadających minimum rok służby 1* •
• Mężczyzn od 65 roku życia posiadających 10-letni staż w PZW 2* •170,00
• Kobiet bez względu na wiek i staż w PZW •
3Składka dla:140,00
• Odznaczonych Złotą Odznaką PZW •
4Składka dla:40,00
• Członka uczestnika (młodzież do lat 16) •
• Odznaczonych Złotą Odznaką PZW z Wieńcami •60,00
Składka niepełna
5• Podstawowa z brzegu i lodu (wszystkie metody, bez łodzi) •220,00
Składka uzupełniająca
6• Uzupełniająca do składki niepełnej podstawowej 3* •10,00
Zwolnieni z wnoszenia składki
7• Członkowie Honorowi  PZW •0,00
• Członkowie PZW którym udzielono ulgi na podstawie uchwały Nr 153/16 Zarządu Okręgu PZW w Poznaniu z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie ulgi w składce okręgowej dla niepełnosprawnych członków 4* •

Objaśnienie:

1*) Strażnik korzystający z ulgi winien przedstawić aktualną na dany rok legitymację strażnika SSR potwierdzającą roczny staż, a w przypadku wydania nowej legitymacji przedstawia dodatkowo zaświadczenie wydane przez Komendanta Powiatowego SSR o stażu służby.

2*) Przyznanie ulgi ze względu na wiek, łącznie z obowiązującym stażem PZW, obowiązuje od 01.01.2018 r. na podstawie karty ewidencyjnej członka PZW lub legitymacji Członkowskiej poświadczającej staż.

3*) Składka uzupełniająca pozwala na rozszerzenie zezwolenia na wędkowanie o dodatkowe metody wędkowania tj. przejście od składki niepełnej podstawowej do składki pełnej podstawowej.

4*) Ulgi udziela Zarząd Okręgu członkom PZW posiadającym znaczną niepełnosprawność ruchową lub umysłową, na pisemny wniosek zainteresowanego z udokumentowaną niesprawnością i opinią macierzystego Koła.

2. Wysokość opłaty za egzamin na kartę wędkarską:  

Opłata za egzamin na kartę wędkarską – 50,00 zł z VAT. Z opłaty zwolniona jest młodzież ucząca się do ukończenia 19 lat