WYSOKOŚĆ SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ OKRĘGOWEJ NA ZAGOSPODAROWANIE
I OCHRONĘ WÓD NA 2024 ROK

Składka pełna
1 Składka podstawowa pełna
390,00
2 Składka dla: 250,00
• Odznaczonych Srebrną Odznaką PZW •
• Młodzieży szkolnej i studentów w wieku od 16 lat do 24 lat • 250,00

150.00
• Strażników SSR działających na wodach okręgu PZW w Poznaniu posiadających minimum 1 rok służby 
• strażnicy powyżej 3 lat służby

• Mężczyzn od 65 roku życia posiadających 10-letni staż w PZW 2* • 280,00
• Kobiet bez względu na wiek i staż w PZW •
3 Składka dla: 2200,00
• Odznaczonych Złotą Odznaką PZW •
4 Składka dla: 70,00
• Członka uczestnika (młodzież do lat 16) •
• Odznaczonych Złotą Odznaką PZW z Wieńcami • 150,00
Składka niepełna
5 • Podstawowa z brzegu i lodu (wszystkie metody, bez łodzi) • 380,00
Składka uzupełniająca
6 • Uzupełniająca do składki niepełnej podstawowej 3* • 10,00
Zwolnieni z wnoszenia składki
7 • Członkowie Honorowi  PZW • 0,00
• Członkowie PZW którym udzielono ulgi na podstawie uchwały Nr 153/16 Zarządu Okręgu PZW w Poznaniu z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie ulgi w składce okręgowej dla niepełnosprawnych członków 4* •

Objaśnienie:

1*) Strażnik korzystający z ulgi winien przedstawić aktualną na dany rok legitymację strażnika SSR potwierdzającą roczny staż, a w przypadku wydania nowej legitymacji przedstawia dodatkowo zaświadczenie wydane przez Komendanta Powiatowego SSR o stażu służby.

2*) Przyznanie ulgi ze względu na wiek, łącznie z obowiązującym stażem PZW, obowiązuje od 01.01.2024 r. na podstawie karty ewidencyjnej członka PZW lub legitymacji Członkowskiej poświadczającej staż.

3*) Składka uzupełniająca pozwala na rozszerzenie zezwolenia na wędkowanie o dodatkowe metody wędkowania tj. przejście od składki niepełnej podstawowej do składki pełnej podstawowej.

4*) Ulgi udziela Zarząd Okręgu członkom PZW posiadającym znaczną niepełnosprawność ruchową lub umysłową, na pisemny wniosek zainteresowanego z udokumentowaną niesprawnością i opinią macierzystego Koła.

2. Wysokość opłaty za egzamin na kartę wędkarską:  

Opłata za egzamin na kartę wędkarską – 70,00 zł z VAT. Z opłaty zwolniona jest młodzież ucząca się do ukończenia 19 lat